Rodzaje odpadów przewidywanych do przetworzenia.

 

Kod Odpadu

Rodzaj odpadu

Ex 01 01 02

Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 01 80

Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

Ex 01 03 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rudy metali niezależnych inne niż wymienione w 01 03 80

01 04 08

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 09

Odpadowe piaski i iły

Ex 01 04 12

Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

Ex 10 01 17

Popioły lotne ze współspalania węgla z biomasą – niepochodzące z palenisk fluidalnych

10 05 80

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

10 06 80

Żużle szybowe i granulowane

10 09 03

Żużle odlewnicze

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

Ex 17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)

Ex 17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony

w 17 05 07

Ex 19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie) inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie