Gospodarka odpadami

PS Seven Sp z o.o. oferuje podmiotom gospodarczym odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne dla celów rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych na warunkach zgodnych z decyzją wydaną przez Lubuski Urząd Marszałkowski.

Decyzja nr.: DŚ.III.7244.2.7.2021, DŚ.III.7244.2.2.2019 zezwala na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu wyrobiska po eksploatacji złoża iłów ceramiki budowlanej zlokalizowanej w Gozdnicy. Gm. Gozdnica. Łączna ilość odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie obowiązywania zezwoleń nie przekroczy 5 215 499 MG (ton)

Odpady odbierane od posiadacza poddawane będą odzyskowi w procesach odzysku R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalnik ( w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) oraz R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, które polegać będą na wypełnianiu wyrobiska odpadami w ramach jego rekultywacji, zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015r., poz. 796)

W aspekcie rekultywacji gruntów -rozumie się przez to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.